PREVENTÍVNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:

PREVENCIA znamená predchádzanie chorobám, teda súbor opatrení (a činností) na predchádzanie 
chorôb, chýb, zranení a ich následkov a udržovanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a 
rozvoja.

Rozlišujeme niekoľko typov prevencie:  • primárna prevencia
  • sekundárna prevencia
  • terciárna prevencia

Primárna prevencia


Primárna prevencia je prevencia, ktorá sa zameriava:
  • 1. nešpecificky na posilňovanie zdravia, aby sa tak posilnila aj obranyschopnosť jedinca a 
    znížil potenciálny výskyt porúch zdravia
 

  • 2. na špecifické nebezpečenstvo, profylaxiu čiže znižujúcu profylaxiu riziko výskytu porúch. 
    Typickým príkladom je napríklad očkovanie

Sekundárna prevencia


Sekundárna prevencia je súbor opatrení, ktorých cieľom je zabrániť vypuknutiu choroby, ktorú už 
jedinec prekonal, alebo na zabránenie rozvoja choroby alebo jej komplikáciám, keď je choroba v 
latentnom štádiu alebo ide o rizikovú osobu. Ako príklad môže slúžiť zmena životosprávy, zákaz 
fajčenia a pitia alkoholu ako prevencia infarktu myokardu

Terciárna prevencia

Terciárna prevencia je podstate zdravotná rehabilitácia

Prečo preventívna prehliadka?

Medzi rôznymi hodnotami je zdravie to najcennejšie. Aj napriek rastúcim rizikám však svojmu zdraviu 
zväčša venujeme málo pozornosti. Už jednoduchá kalkulácia potvrdzuje, že preventívne lekárske 
vyšetrenia sa niekoľkonásobne vyplatia. Prostriedky, ktoré na to treba vynaložiť sú často menšie, ako 
obdobná údržba motorového vozidla.
V priebehu pol dňa absolvujete vyšetrenia, ktoré komplexne zhodnotia váš celkový stav.
Programy , ktoré ponúkame, zahŕňajú okrem základných odborných vyšetrení a testov, špeciálne 
vyšetrenia kardiovaskulárneho systému, gastrointestinálneho systému a onkomarkerov na zistenie 
prítomnosti rakovinových buniek v tele.